ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Аналітика
25 червня 2004

"Формула успіху, або Сім больових точок, на які варто натиснути". Газета "Голос України" 25 червня 2004 року. № 116 (3366)

Газета “Голос України”


25 червня 2004 року. № 116 (3366), розділ “Суспільство”, стор. 12


Формула успіху, або Сім больових точок, на які варто натиснути


Як вивести нашу країну з кризи? Пошуки оптимальної відповіді на це запитання в українському соціумі тривають. Політичні партії, економісти, політологи, громадські діячі пропонують різні варіанти шляху до процвітан ня і світлого життя нашої країни. Є своя концепція формули державного щастя і в Юрія Бойка. У минулому Юрій Володимирович — кадровий вій ськовий. Нині — бізнесмен, президент компанії «Литер» (розроблення, впро вадження професіональних аудіо-візуальних систем). І громадянин. Саме активна громадянська позиція не дозволяє Юрію Бойку залишатися осторонь політичної реформи.


Нещодавно Юрій Володимиро вич провів публічну презентацію своєї концепції виходу з кризи нашої держави. Його проект назива ється «Успішна Україна».


З «Відкритого листа» Юрія Бойка представникам політичної еліти України:


«...Чому я набрався сміливості писати програми і давати поради вам, лідерам? Тому що володію гарними аналітичними здібностя ми, інтуїцією, хваткою і вмію до магатися успіху. Але головне, програма «Успішна Україна» — результат свіжого системного погляду на процеси, що відбуваються в Україні... Мені здається, я знайшов головні точки, на які потрібно натиснути, щоб виліку вати Україну. Не роблю акценту на деталях, механізмах реалізації положень — це прерогатива про фесіоналів... Не мені вам казати, що обстановка напередодні прези дентських виборів нинішнього ро ку надзвичайно загострилася... У країнах Західної Європи проти борчі політичні сили за такої си туації сідають за «круглий стіл» і починають шукати прийнятний для всіх вихід із кризи. Давайте зробимо це і в Україні! Найваж ливіше: навіть якщо ця акція буде малорезультативною, українські політики поліпшать свій імідж, зробивши крок від різкої конфрон тації до пошуку згоди і цивілізованої конкуренції».


Потенціал олігархо-демократичної держави, створеної за останнє десятиліття владою, уже вичерпа но, переконаний Юрій Бойко. Права опозиція, у разі перемоги на виборах, поряд із прогресивними перетвореннями, обіцяє переділ власності, переслідування пред ставників нинішньої влади, але це призведе до неминучого, хоча й тимчасового," падіння показників рівня життя в Україні. Існує шлях швидкого розв'язання політичних протиріч і створення в Україні по літичної й економічної основи для успішного просування принципів демократії і ринкової економіки, що зовсім скоро виведе нашу країну на рівень розвинутих держав Європи. Цей шлях зазначено в програмі перетворень під назвою «Успішна Україна». Нинішній стан України, незважаючи на позитивні зрушення в економіці останніх років, на думку Юрія Бойка, залишається кризо вим. Автор «Успішної України» вважає найнебезпечнішими проб лемами суспільства бідність, поділ громадян на конфронтуючі один з одним політичні (прихильники Ющенка і нині діючої влади) та ре гіональні (Схід — Захід) табори, а також розчарування значної части ни людей абсолютно у всіх політиках і, як наслідок, — песимістичні настрої в народі стосовно майбутнього України. За таких настроїв надзвичайно висока ймовірність низької активності виборців і, як результат, невдачі президентських виборів-2004. Головна мета програми «Успіш на Україна» — за 8—10 років вивес ти країну на рівень благополучних європейських держав. Для цього, на думку її автора, суспільству не обхідно зробити сім кроків.


По-перше , консолідуватися.
— Лише об'єднання всіх сил і ресурсів нашої країни і їхнє раціо нальне використання можуть стати основою розквіту України, — переконаний Юрій Бойко, — а тому владі й опозиції треба сісти за стіл переговорів і помиритися — в ім'я інтересів народу перейти від твердої конфронтації до цивілізованої конкуренції. При цьому найкра щим результатом, я вважаю, буде створення «двополюсної» партійної системи, яка дозволить оптимально диверсифікувати владу, і водночас сконцентрувати матеріальні і інте лектуальні ресурси країни. Шлях до двополюсної системи лежить через реформу чинної партійної сис теми, описану в «Декларації про згоду». Успішне розв'язання пер шого принципового політичного питання стане плацдармом для «розвитку наступу» на все те, що заважає Україні розвиватися.


Другий крок, відповідно до кон цепції Бойка, має бути зроблено у сфері економіки і спрямовано на легалізацію капіталів. Вона реалізу ється шляхом декларації і сплати спеціального податку. Крім обов'язкових політичних перетворень, стратегічний план «Ус пішної України» стосується еконо мічних трансформацій. На думку ав тора, потрібно відокремити бізнес від політики і чиновницької «опіки». У даній сентенції полягає третій пункт розробленого Юрієм Бойком докладного переліку політичних і економічних заходів для досягнення успіху в масштабах держави.


Основою для реалізації успішних просувань, наполягає автор програми, є порядок і законослух няність. Це і є четвертий та п'ятий крок до «Успішної України». Без цих основних засад, погодьтеся, неможливо створити гармонійну соціо-економічну систему, котра ефективно працювала б на народ, а не на обраних. При цьому «порядок» у даному трактуванні означає чітке виконання всіма державними інституціями букви і духу законів. Тільки за умов справедливої правової системи, коли багаті й бідні, високопоставлені й прості громадяни будуть однаково рівні перед законом, держава зможе домогтися поваги в народу, а отже, виведе суспільство на вищий рівень пра вової культури. Можливо, ці про позиції можуть здатися банальни ми. Вони сприймаються як само собою зрозуміле в ідеальній моделі державного устрою. На жаль, сучасна ситуація в нашій країні в цю модель поки що не вписується. Однак саме до такої тотожності праг не привести свою країну автор стратегії «Успішної України».


Шостий крок на шляху до прог ресивної європейської держави Юрій Бойко описує як запровадження чіткої президентсько-парламентської системи влади.
— Якщо опозиції і владі вдас ться домовитися, то в жовтні цього року український народ вибере не стільки президента, скільки прав лячу партію, — вважає автор прог рами. — Президент сформує Кабі нет Міністрів, який буде основним виконавчим органом, адміністра цію Президента істотно скоротять, а депутати Верховної Ради України забудуть про власні інтереси в бізнесі і нарешті займуться винятково законотворчістю. Однак навіть ак туальна сьогодні тема політичної реформи з парламентсько-президентською формою правління на виході не суперечить положенням суперечить положенням «Успішної України». Головне - щоб партії, що одержать місце в парламенті, прийняли платформу ефективних економічних і політичних перетворень.


Останній пункт програми називає головний чинник успіху всього процесу реформування державних відносин в Україні. Це швидкість прийняття рішень політичною елі тою. Народ не може чекати, він має потребу в проведенні чинної реформи вже зараз. Юрій Бойко стверджує, що реалізація його програми дасть змогу істотно підвищити рівень життя в країні уже через 2—3 року. Якщо люди жити муть ліпше, це неминуче приведе до нових політичних і економічних успіхів, стверджує автор «Успішної України». Тоді піде приплив іноземних інвестицій, який дасть змогу розкрутити маховик вітчизняної економіки і забезпечити українцям гідне майбутнє.


 


Р. S.


Сьогодні, 25 червня, з ініціативи Юрія Володимировича Бойка має відбутися «круглий стіл» за участю провідних політологів країни, на якому буде проаналізовано ініціативи «Успішної України» та розглянуто можливість примирення влади і опоз иції, у сенсі переходу їхніх відносин до цивілізованої конкуренції.

УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.