ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Наші партнериЩо означає бути членом ВГО «Успішна Україна»

Статут ВГО "Успішна Україна"

"ЗАРЕЕСТРОВАНО"
МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

" 20 " грудня 2004 року
Свідоцтво № 2188

Заступник міністра М.М.Шупеня

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчим з'їздом громадської організації «Всеукраїнське громадське об'єднання "Успішна Україна"»

Протокол №1 від "19" серпня 2004 року


СТАТУТ

Громадської організації
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"УСПІШНА УКРАЇНА"

м. Київ
2004 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “Всеукраїнське громадське об’єднання “Успішна Україна” (надалі Об’єднання) є Всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України та іноземних громадян, що виявили бажання працювати для реалізації статутної мети та завдань Об'єднання.

1.2. Об’єднання у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Об’єднання створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.4. Об’єднання є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

1.5. Об’єднання набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку, зразки якої затверджуються Правлінням.

1.6. Діяльність Об’єднання поширюється на територію всієї України.

1.7. Повна назва Об’єднання українською мовою: “Громадська організація “Всеукраїнське громадське об’єднання  “Успішна Україна”. Скорочена назва: “ВГО “Успішна Україна”.

1.8. Юридична адреса Об’єднання: Україна, м. Київ, 01042, вул. П. Лумумби, 4/6, корпус А, офіс 218.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ

2.1. Головна мета Об’єднання: захищати та сприяти задоволенню законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих та інших спільних інтересів громадян, сприяти перетворенню нашої країни за 10 років чи раніше  в Успішну Україну – розвинуту демократичну країну з ринковою економікою.

2.2. Основними завданнями Об’єднання є:

2.2.1. Проголосити головну мету для громадян – перетворення нашої країни в Успішну Україну за 10 років чи раніше – і сприяти її досягненню;

2.2.2. Переконувати кожного громадянина України у тому, що його успіх в Успішній Україні залежить, перш за все, від нього самого;

2.2.3. Сприяти об’єднанню зусиль громадян і установ у побудові Успішної України;

2.2.4. Роз’яснювати громадянам – економічним, управлінським, політичним лідерам країни – їх історичну місію у побудові Успішної України: у найкоротший термін створити умови для самореалізації громадян України, тобто виконати комплекс очевидних (таких, що декларуються багатьма лідерами) економічних, соціальних і політичних перетворень до демократичного суспільства з ринковою економікою;

2.2.5. Переконувати громадян у необхідності встановлення демократичного порядку (влади Закону);

2.2.6. Переконувати кожного громадянина у тому, що саме він стане головним носієм влади в Україні, якщо буде брати активну участь у виборчих процесах і застосовувати на практиці законні механізми забезпечення відповідальності влади перед народом;

2.2.7. Сприяти громадянам у побудові Успішної України шляхом організації спілкування, обміну досвідом, навчання членів Об’єднання і інших громадян.

2.3. З метою досягнення встановлених цим Статутом мети та завдань Об’єднання:

2.3.1. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів і осіб, що звернулися до Об’єднання за допомогою,  у державних, у тому числі правоохоронних і судових органах,  та громадських органах;

2.3.2. провадить культурну та освітню діяльність;

2.3.3. організовує безкоштовне навчання громадян з питань статутної діяльності;

2.3.4. організовує та проводить безкоштовні демонстрації ліцензійних кінофільмів з DVD, відеофільмів та інших матеріалів;

2.3.5. бере участь у суспільній та політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.3.6. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;

2.3.7. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

2.3.8. вносить відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Об’єднання;

2.3.9. на добровільних засадах засновує або вступає в спілки (асоціації) тощо, в тому числі міжнародні, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу, створює спеціальні фонди;

2.3.10. підтримує прямі міжнародні контакти з об’єднаннями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Об’єднання, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.3.11. розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та мету;

2.3.12. засновує засоби масової інформації;

2.3.13. укладає будь-які правочини цивільно-правового характеру, набуває майнові та немайнові права;

2.3.14. одержує на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Об’єднання;

2.3.15. здійснює для виконання своїх статутних завдань необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, з правами юридичної особи, в порядку, встановленому законодавством.

3. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ, ЇX ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство у Об’єднанні не є фіксованим. Кожна особа, яка досягла 14 років і підтримує мету та завдання Об’єднання і визнає його Статут, може стати його членом, надіславши чи передавши до Правління чи місцевого осередку заяву. На підтвердження членства члену Об’єднання за його особистим бажанням може видаватися Свідоцтво члена Об’єднання, зразок якого затверджується Правлінням.

3.2. Члени Об’єднання мають право:

3.2.1. обирати і бути обраними до керівних органів Об’єднання, брати участь у всіх заходах, що проводяться Об’єднанням;

3.2.2. вільно критикувати будь-який орган Об’єднання, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення;

3.2.3. звертатися до органів Об’єднання з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Об’єднання, одержувати відповіді по суті своїх звернень;

3.2.4. звертатися до органів Об’єднання за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

3.3. Члени Об’єднання зобов’язані:

3.3.1. дотримуватись положень Статуту Об’єднання;

3.3.2. виконувати рішення керівних органів Об’єднання;

3.3.3. своєчасно сплачувати членські внески (тільки для членів, що сплачують внески);

3.3.4. приймати участь у досягненні мети і здійсненні завдань Об’єднання;

3.3.5. сприяти реалізації рішень керівних органів Об’єднання та дбати про зміцнення авторитету Об’єднання.

3.4. Членство у Об’єднанні припиняється у випадках:

3.4.1. виходу із Об’єднання за власним бажанням;

3.4.2. виключення із Об’єднання.

3.5. Член Об’єднання може бути виключений з Об’єднання за порушення вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Об’єднання, або якщо член втратив зв’язок з Об’єднанням, або за несплату членських внесків на протязі двох періодів (тільки для членів, що сплачують членські внески).

3.6. Рішення про виключення з Об’єднання членів Правління приймається на Загальних зборах представників за ініціативою членів Правління або місцевих осередків Об’єднання. Рішення про виключення з Об’єднання членів місцевих осередків приймається на зборах місцевих осередків або на Загальних зборах представників.

3.7. У разі, якщо місцеві осередки не виключають членів з Об’єднання при наявності підстав для цього, Правління має право зробити попередження голові місцевого осередку, і якщо воно не матиме ефекту, через 15 діб Правління має право збирати позачергові Загальні збори представників з метою виключення членів місцевого осередку з Об’єднання або з метою розпуску місцевого осередку.

3.8. У діяльності Об’єднання можуть брати участь колективні члени, які підтримують мету та завдання Об’єднання і визнають Статут Об’єднання.

3.9. Колективні члени будують свої відносини з Об’єднанням на договірних засадах.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОБ'ЄДНАННЯ ТА ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ

4.1. Основою Об’єднання є місцеві осередки, які створюються за місцем проживання їх членів. У своїй діяльності місцеві осередки керуються власними Положеннями, які приймаються їх керівними органами та затверджуються Правлінням Об’єднання.

4.2. Місцеві осередки можуть легалізувати свою діяльність у відповідності з чинним законодавством.

4.3. Вищим керівним органом Об’єднання є Загальні збори представників («Загальні збори»), які можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання.

4.4. Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на 3 роки.

4.5. Загальні збори визнаються правомочними, якщо на них присутні представники не менше 3/4 створених місцевих осередків Об’єднання.

4.6. Рішення Загальними зборами приймаються більшістю голосів присутніх представників.

4.7. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

4.7.1. внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання;

4.7.2. визначення кількісного та персонального складу Правління, обрання та відкликання Голови та членів Правління,

4.7.3. обрання членів Ревізійної комісії;

4.7.4. визначення головних напрямків діяльності Об’єднання;

4.7.5. затвердження кошторису Об’єднання, звіту Правління про його виконання, висновків Ревізійної комісії;

4.7.6. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Об’єднання.

4.8. Прийняття рішень про внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання, створення, реорганізацію або ліквідацію Об’єднання приймається більшістю голосів не менше 3/4 представників, присутніх на Загальних зборах.

4.9. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.

4.10. В період між Загальними зборами керівництво Об’єднанням здійснює Правління, і вирішує всі питання на своїх засіданнях, які скликаються Головою Правління в міру необхідності але не рідше 1 разу на півроку або на вимогу не менше 1/3 членів Правління. Правління приймає рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів, зокрема:

4.10.1. розробляє проекти річних кошторисів, планів Об’єднання;

4.10.2. формує та вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції з основних напрямків діяльності Об’єднання;

4.10.3. затверджує символіку Об’єднання;

4.10.4. встановлює порядок визначення членів, що сплачують вступні та членські внески, розмір вступних та членських внесків, періодичність та порядок їх сплати для членів, що сплачують внески;

4.10.5. організовує фінансово-господарську діяльність Об’єднання, укладає правочини (договори), в тому числі зовнішньоекономічні;

4.10.6. розглядає і затверджує штатний розклад Об’єднання;

4.10.7. приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування, реорганізацію та ліквідацію підприємств, призначає (обирає) їх керівників та затверджує їх Статути (Положення);

4.10.8. вирішує питання про вступ Об’єднання до інших об’єднань громадян та вихід з них;

4.10.9. вирішує питання про прийом до Об’єднання індивідуальних та колективних членів, а також про їх виключення із Об’єднання, укладає з колективними членами угоди (договори);

4.10.10. приймає рішення про надання матеріальної допомоги членам Об’єднання та про моральне і матеріальне заохочення найбільш активних членів Об’єднання;

4.10.11. розглядає скарги на дії членів Об’єднання;

4.10.12. розпоряджається коштами та майном Об’єднання в межах його кошторису та у відповідності з рішеннями Загальних зборів;

4.10.13. у встановленому законодавством порядку співпрацює з державними органами і установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

4.11. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. Засідання Правління правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління.

4.12. Голова Правління, а у разі його відсутності, Заступник Голови Правління:

4.12.1. очолює Правління, здійснює поточне керівництво Об’єднанням та без довіреності представляє Об’єднання у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, громадянами з усіх питань діяльності Об’єднання;

4.12.2. визначає дату і місце проведення засідань Правління, формує порядок денний;

4.12.3. організовує роботу Правління і головує на його засіданнях, організовує протоколювання засідань Правління;

4.12.4. затверджує зразки печатки і штампів та фірмових бланків Об’єднання,

4.12.5. укладає будь-які правочини (договори), в тому числі зовнішньоекономічні, підписує фінансові, бухгалтерські та платіжні документи без окремої довіреності;

4.12.6. здійснює прийняття на роботу та звільнення працівників Об’єднання;

4.12.7. затверджує посадові інструкції для штатних працівників Об’єднання;

4.12.8. здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

4.13. Голова Правління в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази, які обов’язкові до виконання всіма органами та керівними особами Об’єднання і членами Об’єднання. Правління та Голова Правління Об’єднання обираються строком на 3 роки.

4.14. Ревізійна комісія є контролюючим органом. Ревізійна комісія обирається з членів Об’єднання, що не входять до Правління строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обирають із свого складу Голову Ревізійної комісії.

4.15. Ревізійна комісія:

4.15.1. перевіряє фінансово-господарську діяльність, ведення обліку та звітності Об’єднанням та його осередками;

4.15.2. складає та представляє на розгляд Правління та Загальних зборів висновки щодо проведених перевірок.

4.16. Ревізії проводяться комісією в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.17. У разі виявлення загрози інтересам Об’єднання або зловживань з боку керівних осіб Об’єднання, Ревізійна комісія може вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

4.18. Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь на Загальних зборах та засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

4.19. Перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням Загальних зборів або Правління можуть здійснюватися також незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

4.20. Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, можуть виконувати свої обов’язки на постійній основі, за сумісництвом або на громадських засадах.

4.21. Обрання Загальними зборами осіб до Правління та Ревізійної комісії допускається не більш як на два строки підряд.

4.22. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Об’єднання за рішенням Правління може створюватися штатний апарат. Утримання працівників апарату здійснюється за рахунок коштів Об’єднання.

4.23. На штатних працівників Об’єднання поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5. КОШТИ ТА МАЙНО ОБ'ЄДНАННЯ

5.1. Об’єднання може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

5.2. Об’єднання набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами Об’єднання, державою або органами місцевого самоврядування, набуте від вступних та членських внесків, безповоротної фінансової допомоги та пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, пасивних доходів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Об’єднання також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств.

5.4. Майно Об’єднання складається з:

5.4.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Об’єднання;

5.4.2. пасивних доходів;

5.4.3. коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності Об’єднання, з урахуванням положень Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”;

5.4.4. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

5.5. Об’єднання, створені ним установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.6. Місцевий Осередок може мати у володінні та користуванні кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Об’єднання, яким його наділяє Об’єднання.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Про зміни, що сталися в статутних документах Об’єднання повідомляє в 5-денний строк Міністерство юстиції.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ

7.1. Припинення діяльності Об’єднання може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

7.2. Реорганізація Об’єднання здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 2/3 представників, присутніх на Загальних зборах.

7.3. Ліквідація Об’єднання здійснюється за рішенням Загальних зборів а також за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

7.4. У разі ліквідації Об’єднання, його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.