ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Наші партнериНаціональна стратегічна Асамблея - Стратегія розвитку країни

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України

Цей Закон  визначає  правові,  економічні  та   організаційні
засади   формування   цілісної  системи  прогнозних  і  програмних
документів економічного і соціального  розвитку  України,  окремих
галузей   економіки   та   окремих  адміністративно-територіальних
одиниць  як  складової  частини   загальної   системи   державного
регулювання  економічного і соціального розвитку держави.  Законом
встановлюється  загальний  порядок  розроблення,  затвердження  та
виконання    зазначених   прогнозних   і   програмних   документів
економічного  і   соціального   розвитку,   а   також   права   та
відповідальність учасників державного прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України.

                          Р о з д і л I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому
значенні:

     державне прогнозування економічного і соціального розвитку  -
науково   обгрунтоване   передбачення  напрямів  розвитку  країни,
окремих        галузей        економіки        або         окремих
адміністративно-територіальних одиниць,  можливого стану економіки
та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і
строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку.
Прогноз   економічного   і   соціального   розвитку   є    засобом
обгрунтування   вибору   тієї  чи  іншої  стратегії  та  прийняття
конкретних  рішень  органами  законодавчої  та  виконавчої  влади,
органами     місцевого     самоврядування     щодо     регулювання
соціально-економічних процесів;

     програма економічного  і  соціального  розвитку   України   -
документ,  в  якому визначаються цілі та пріоритети економічного і
соціального розвитку,  засоби та шляхи їх  досягнення,  формується
взаємоузгоджена  і комплексна система заходів органів законодавчої
і виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, спрямованих
на   ефективне  розв'язання  проблем  економічного  і  соціального
розвитку,  досягнення стабільного економічного зростання,  а також
характеризуються  очікувані  зміни у стані економіки та соціальної
сфери;

     прогнозні та програмні документи економічного  і  соціального
розвитку   -  документи,  що  відповідають  вимогам  законодавства
України  щодо  документів  і  відображають  прогнози  та  програми
економічного і соціального розвитку;

     учасники державного   прогнозування  та  розроблення  програм
економічного і соціального розвитку  України  -  органи  державної
влади,  які  розробляють,  затверджують  і здійснюють прогнозні та
програмні документи економічного і соціального розвитку,  а  саме:
Кабінет   Міністрів   України,   уповноважений  центральний  орган
виконавчої влади з питань економічної  політики,  інші  центральні
органи  виконавчої  влади,  Рада  міністрів  Автономної Республіки
Крим,  місцеві  державні   адміністрації   та   органи   місцевого
самоврядування.

     Стаття 2. Принципи державного прогнозування та розроблення
               програм економічного і соціального розвитку України

     Основними принципами,    на    яких    базується     державне
прогнозування  та  розроблення  програм економічного і соціального
розвитку України, є:

     принцип цілісності,    який    забезпечується    розробленням
взаємоузгоджених прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих
адміністративно-територіальних     одиниць    на    коротко-    та
середньостроковий періоди;

     принцип об'єктивності,  який полягає в тому,  що прогнозні та
програмні  документи  економічного  і соціального розвитку України
розробляються  на  основі  даних  органів  державної   статистики,
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
економічної  політики,  інших  центральних  і   місцевих   органів
виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування,  а  також
звітних даних із офіційних видань Національного банку України;

     принцип науковості,    який    забезпечується    розробленням
прогнозних  і  програмних  документів  економічного  і соціального
розвитку на науковій основі,  постійним удосконаленням методології
та  використанням  світового  досвіду  в  галузі  прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку;

     принцип гласності,  який полягає  в  тому,  що  прогнозні  та
програмні   документи   економічного   і  соціального  розвитку  є
доступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та
показники  цих  документів  забезпечує  суб'єктів  підприємницької
діяльності  необхідними   орієнтирами   для   планування   власної
виробничої діяльності;

     принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах  своїх
повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання
прогнозних і  програмних  документів  економічного  і  соціального
розвитку   відповідних   адміністративно-територіальних   одиниць.
Прогнозування та розроблення програм  економічного  і  соціального
розвитку  забезпечує  координацію  діяльності  органів  виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;

     принцип рівності,  який  полягає   в   дотриманні   прав   та
врахуванні   інтересів   місцевого   самоврядування  та  суб'єктів
господарювання всіх форм власності;

     принцип дотримання загальнодержавних інтересів,  який полягає
в   тому,   що   органи   виконавчої  влади  та  органи  місцевого
самоврядування  повинні  здійснювати  розроблення   прогнозних   і
програмних документів економічного і соціального розвитку виходячи
з   необхідності   забезпечення    реалізації    загальнодержавної
соціально-економічної політики та економічної безпеки держави.

     Стаття 3. Законодавство про державне прогнозування та
               розроблення програм економічного і соціального
               розвитку України

     Правовою основою   державного  прогнозування  та  розроблення
програм економічного і соціального розвитку України є  Конституція
України (  254к/96-ВР  ),  цей  Закон,  інші  закони  України   та
підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання.

                          Р о з д і л II

          ПРОГНОЗНІ І ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО І
                       СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

     Стаття 4. Система прогнозних і програмних документів
               економічного і соціального розвитку

     Система прогнозних  і  програмних  документів  економічного і
соціального розвитку складається з:

     прогнозів економічного  і  соціального  розвитку  України  на
середньо- та короткостроковий періоди;

     Державної програми   економічного   і   соціального  розвитку
України на короткостроковий період;

     прогнозів економічного  і  соціального  розвитку   Автономної
Республіки  Крим,  областей,  районів та міст на середньостроковий
період;

     програм економічного  і   соціального   розвитку   Автономної
Республіки  Крим,  областей,  районів  та міст на короткостроковий
період;

     прогнозів розвитку    окремих    галузей     економіки     на
середньостроковий період;

     програм розвитку окремих галузей економіки.

     У разі   необхідності   прогнозні   і   програмні   документи
економічного і соціального розвитку можуть розроблятися  на  більш
тривалий період.

     Стаття 5. Розробка прогнозних і програмних документів
               економічного і соціального розвитку

     Прогнозні та програмні документи економічного  і  соціального
розвитку    розробляються    на    основі   комплексного   аналізу
демографічної    ситуації,    стану    використання    природного,
виробничого,    науково-технічного    та   трудового   потенціалу,
конкурентоспроможності вітчизняної економіки,  оцінки  досягнутого
рівня  розвитку  економіки  і  соціальної  сфери  та з урахуванням
впливу зовнішніх  політичних,  економічних  та  інших  факторів  і
очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.

     Показники прогнозних  і  програмних документів економічного і
соціального  розвитку  є  орієнтиром  для  розроблення  суб'єктами
підприємницької     діяльності    власних    прогнозів,    планів,
бізнес-планів та інших документів.

     Прогнози економічного  і  соціального  розвитку  України   на
середньо-   та   короткостроковий  періоди  та  Державна  програма
економічного і соціального розвитку  України  на  короткостроковий
період розробляються в строки та в порядку,  встановлені Кабінетом
Міністрів України.

     Стаття 6. Прогноз економічного і соціального розвитку
               України на середньостроковий період

     Прогноз економічного   і   соціального  розвитку  України  на
середньостроковий період розробляється на п'ять років.

     У прогнозі економічного і  соціального  розвитку  України  на
середньостроковий період повинні бути відображені:

     аналіз соціально-економічного  розвитку  країни за попередній
період та характеристика головних  проблем  розвитку  економіки  і
соціальної сфери;

     очікувані зміни  зовнішньополітичної  та зовнішньоекономічної
ситуації та їх вплив на економіку країни;

     оцінка впливу   можливих   заходів   державної   політики   у
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;

     цілі та  пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку у
середньостроковому періоді та пропозиції щодо  напрямів  державної
політики у цей період;

     прогноз кон'юнктури   на   внутрішніх   та  зовнішніх  ринках
стратегічно важливих видів товарів та послуг;

     основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси
економічного  і  соціального  розвитку,  в  тому  числі  у розрізі
галузей економіки,  Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст
Києва та Севастополя;

     висновки щодо  тенденцій  розвитку  економіки країни протягом
середньострокового періоду.

     Прогноз економічного  і  соціального  розвитку   України   на
середньостроковий  період  використовується  під  час  розроблення
проекту  Програми  діяльності   Кабінету   Міністрів   України   і
публікується в газеті "Урядовий кур'єр".

     Стаття 7. Прогноз економічного і соціального розвитку
               України на короткостроковий період

     Прогноз економічного  і  соціального  розвитку   України   на
короткостроковий період розробляється щорічно на наступний рік.

     У прогнозі  економічного  і  соціального  розвитку України на
короткостроковий період повинні бути відображені:

     аналіз соціально-економічного розвитку країни за  минулий  та
поточний   роки   та   характеристика  головних  проблем  розвитку
економіки і соціальної сфери;

     очікувані зміни зовнішньополітичної  та  зовнішньоекономічної
ситуації та їх вплив на економіку країни;

     оцінка впливу   можливих   заходів   державної   політики   у
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;

     основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси
економічного  і  соціального  розвитку,  в  тому  числі  у розрізі
галузей економіки,  Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст
Києва та Севастополя;

     висновки щодо розвитку економіки країни у наступному році.

     Показники прогнозу   економічного   і   соціального  розвитку
України   на   короткостроковий   період   використовуються    для
розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку
України  та  для  оцінки  надходжень   і   формування   показників
Державного бюджету України.

     Стаття 8. Державна програма економічного і соціального
               розвитку України на короткостроковий період

     Державна програма економічного і соціального розвитку України
на  короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з
проектом Державного бюджету України на відповідний рік.

     У Державній  програмі  економічного  і  соціального  розвитку
України  на  наступний  рік конкретизуються заходи,  передбачені в
Програмі  діяльності  Кабінету  Міністрів  України,  та  завдання,
визначені  у  щорічному  посланні  Президента України до Верховної
Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

     У Державній  програмі  економічного  і  соціального  розвитку
України на наступний рік повинні бути відображені:

     аналіз соціально-економічного  розвитку  країни за минулий та
поточний  роки  та  характеристика   головних   проблем   розвитку
економіки і соціальної сфери;

     вплив очікуваних       змін       зовнішньополітичної      та
зовнішньоекономічної ситуації на економіку країни;

     цілі та пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку  у
наступному році;

     система заходів   щодо   реалізації   державної   політики  з
визначенням термінів виконання та виконавців;

     основні макроекономічні   показники,    обсяги    капітальних
вкладень,   показники  державного  замовлення  та  інші  необхідні
показники і баланси економічного і соціального  розвитку,  в  тому
числі  у  розрізі  галузей економіки,  Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя;

     перелік державних цільових програм,  що  фінансуватимуться  в
наступному році за рахунок коштів Державного бюджету України;

     показники розвитку   державного  сектора  економіки,  зокрема
отримання та  використання  доходів  від  розпорядження  державним
майном,   ефективності   використання   об'єктів  права  державної
власності, розвитку казенних підприємств.

     У державних цільових програмах наводяться:

     основні етапи та терміни їх реалізації;

     необхідні обсяги фінансування кожної з  програм  в  цілому  і
диференційовано по роках з визначенням джерел фінансування;

     результати виконання кожної програми;

     обсяги фінансування  кожної  з програм за рахунок усіх джерел
фінансування в наступному році,  в тому числі  за  рахунок  коштів
державного бюджету;

     державні замовники програм.

     Державна програма економічного і соціального розвитку України
на наступний рік подається до Верховної Ради України  одночасно  з
проектом Державного бюджету України на відповідний рік.

     Після затвердження  Верховною Радою України Державна програма
економічного  і  соціального  розвитку  України   публікується   в
офіційних  виданнях  Верховної  Ради  України  та газеті "Урядовий
кур'єр".

                         Р о з д і л III

           РОЗРОБКА ПРОГНОЗНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ
          ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ
            РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТЕЙ, РАЙОНІВ ТА МІСТ

     Стаття 9. Розробка прогнозних та програмних документів
               економічного і соціального розвитку Автономної
               Республіки Крим, областей, районів та міст

     В Автономній  Республіці  Крим,  областях,  районах та містах
України розробляються прогнози економічного і соціального розвитку
на середньостроковий період та програми економічного і соціального
розвитку на короткостроковий період.

     Стаття 10. Прогноз економічного і соціального розвитку
                Автономної Республіки Крим, області, району,
                міста на середньостроковий період

     Прогноз економічного  і   соціального   розвитку   Автономної
Республіки  Крим,  області,  району,  міста  на  середньостроковий
період розробляється на п'ять років.

     У прогнозі економічного  і  соціального  розвитку  Автономної
Республіки  Крим,  області,  району,  міста  на  середньостроковий
період повинні бути відображені:

     аналіз соціально-економічного      розвитку       відповідної
адміністративно-територіальної  одиниці  за  попередній  період та
характеристика  головних  проблем   розвитку   її   економіки   та
соціальної сфери;

     стан використання природного, виробничого, науково-технічного
та  трудового  потенціалу,  екологічна  ситуація   у   відповідній
адміністративно-територіальній одиниці;

     прогноз кон'юнктури  на  ринках  основних  видів  товарів  та
послуг;

     можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки
та  соціальної  сфери  відповідної  адміністративно-територіальної
одиниці;

     цілі та   пріоритети   соціально-економічного   розвитку    в
середньостроковий  період  та  пропозиції  щодо  заходів  місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування  для
їх досягнення;

     основні показники соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;

     висновки щодо  тенденцій   розвитку   економіки   відповідної
адміністративно-територіальної одиниці протягом середньострокового
періоду.

     Стаття 11. Програма економічного і соціального розвитку
                Автономної Республіки Крим, області, району, міста
                на короткостроковий період

     Програма економічного  і  соціального   розвитку   Автономної
Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період
розробляється щороку взаємоузгоджено з проектом Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

     У програмі  економічного  і  соціального  розвитку Автономної
Республіки Крим,  області,  району, міста на наступний рік повинні
бути відображені:

     аналіз соціально-економічного       розвитку      відповідної
адміністративно-територіальної одиниці за  попередній  і  поточний
роки  та  характеристика головних проблем розвитку її економіки та
соціальної сфери;

     стан використання природного, виробничого, науково-технічного
та   трудового   потенціалу,  екологічна  ситуація  у  відповідній
адміністративно-територіальній одиниці;

     можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки
і   соціальної  сфери  відповідної  адміністративно-територіальної
одиниці;

     цілі та    пріоритети     соціально-економічного     розвитку
відповідної  адміністративно-територіальної  одиниці  в наступному
році;

     система заходів місцевих органів виконавчої влади та  органів
місцевого  самоврядування  щодо  реалізації  соціально-економічної
політики з визначенням термінів виконання та виконавців;

     основні показники соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;

     дані про  отримання та використання доходів від розпорядження
об'єктами права комунальної власності,  ефективності  використання
об'єктів   права   комунальної   власності,   показники   розвитку
підприємств та  організацій,  що  є  об'єктами  права  комунальної
власності.

                          Р о з д і л IV

         ПРОГНОЗИ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

     Стаття 12. Розробка прогнозів та програм розвитку галузей

     На галузевому рівні розробляються прогнози  розвитку  галузей
економіки  на середньостроковий період і програми розвитку галузей
економіки.

     Перелік галузей економіки,  щодо яких розробляються  прогнози
та   програми   розвитку,   порядок   та  терміни  їх  розроблення
визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 13. Прогнози розвитку галузей економіки на
                середньостроковий період

     Прогнози розвитку   галузей  економіки  на  середньостроковий
період розробляються на п'ять років.

     У прогнозі розвитку  галузі  економіки  на  середньостроковий
період повинні бути відображені:

     аналіз розвитку  відповідної  галузі  економіки за попередній
період;

     характеристика використання виробничого потенціалу галузі;

     оцінка задоволення потреб у основних видах товарів і  послуг,
що виробляються підприємствами галузі, на внутрішньому ринку;

     характеристика головних проблем розвитку галузі;

     прогноз кон'юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках основних
видів товарів та послуг галузі;

     можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку галузі;

     цілі та пріоритети розвитку галузі у середньостроковий період
та пропозиції щодо напрямів державної політики у цій галузі;

     пропозиції щодо структурної перебудови галузі, технологічного
оновлення виробництва,  впровадження досягнень  науково-технічного
прогресу, енергозбереження та підвищення ефективності виробництва;

     основні показники  розвитку  галузі  (обсяги  та ефективність
виробництва,    розвиток    конкуренції,    конкурентоспроможність
продукції,  забезпеченість  сировиною  та  матеріалами,  фінансове
становище  підприємств  галузі,  розвиток  міжгалузевих  зв'язків,
ефективність системи збуту продукції, обсяги інвестицій);

     висновки щодо  тенденцій  та  напрямів  розвитку  відповідної
галузі протягом середньострокового періоду.

     Прогнози розвитку  галузей  економіки  на   середньостроковий
період   затверджуються   в  порядку,  що  визначається  Кабінетом
Міністрів України.

     Стаття 14. Програми розвитку галузей економіки

     Програми розвитку галузей  економіки  розробляються  з  метою
реалізації   державної  політики  щодо  регулювання  розвитку  цих
галузей економіки,  концентрації фінансових, матеріально-технічних
та  інших  ресурсів,  виробничого  і науково-технічного потенціалу
країни,  а також координації  діяльності  центральних  і  місцевих
органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування,
підприємств,  установ,  організацій  і  громадян  для  розв'язання
найважливіших проблем галузі.

     Термін дії  програми  розвитку  галузі економіки залежить від
специфіки галузі та поставлених завдань.

     Складовими частинами  програми  розвитку   галузі   економіки
повинні бути:

     характеристика стану  розвитку  відповідної галузі економіки,
використання виробничого  потенціалу,  головних  проблем  розвитку
відповідної  галузі  та  шляхів їх розв'язання,  стратегічні цілі,
техніко-економічне  обгрунтування  та  оцінка  необхідних ресурсів
для виконання програми;

     комплекс заходів і завдань (цільових проектів);

     фінансове та ресурсне забезпечення програми;

     розрахунок очікуваної   ефективності   та   термін  виконання
програми;

     механізм управління та контролю за ходом виконання програми.

     Програми розвитку галузей економіки затверджуються в порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України.

                          Р о з д і л V

            ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ
             ДЕРЖАВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ
           ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

     Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо
                державного прогнозування та розроблення програм
                економічного і соціального розвитку

     Верховна Рада  України  відповідно  до  Конституції   України
254к/96-ВР  )   затверджує  Державну  програму  економічного  і
соціального розвитку України на відповідний рік.

     Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо
                державного прогнозування та розроблення програм
                економічного і соціального розвитку

     Кабінет Міністрів України:

     організовує підготовку прогнозів економічного  і  соціального
розвитку   України   на  середньо-  та  короткостроковий  періоди,
розробляє і здійснює Державну програму економічного і  соціального
розвитку   України   на   наступний  рік,  організовує  підготовку
прогнозів розвитку окремих галузей економіки на  середньостроковий
період і програм розвитку окремих галузей економіки;

     визначає структуру   прогнозних   і   програмних   документів
економічного  і  соціального  розвитку,  строки   і   порядок   їх
розроблення, відповідальних виконавців;

     схвалює проект  Державної програми економічного і соціального
розвитку України на наступний рік та подає її на розгляд Верховної
Ради України;

     схвалює прогнози  економічного і соціального розвитку України
на  середньо-  та  короткостроковий  періоди,  прогнози   розвитку
окремих галузей економіки на середньостроковий період,  затверджує
програми розвитку окремих галузей економіки;

     забезпечує та   контролює   виконання   Державної    програми
економічного  і  соціального  розвитку  України і програм розвитку
окремих галузей економіки.

     Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади
                з питань економічної політики та інших центральних
                органів виконавчої влади щодо державного
                прогнозування та розроблення програм економічного
                і соціального розвитку

     Уповноважений центральний орган  виконавчої  влади  з  питань
економічної політики як головний виконавець та координатор робіт з
прогнозування економічного і соціального  розвитку  та  підготовки
програм економічного і соціального розвитку програми:

     разом з  іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади,  Національним  банком  України,  Фондом  державного   майна
України   та  Антимонопольним  комітетом  України  готує  прогнози
економічного  і  соціального  розвитку  України  на  середньо-  та
короткостроковий   періоди  і  Державну  програму  економічного  і
соціального  розвитку   України   на   наступний   рік,   здійснює
щоквартальний моніторинг її виконання;

     погоджує прогнози   розвитку  окремих  галузей  економіки  на
середньостроковий  період  і  проекти  програм  розвитку   окремих
галузей економіки;

     розробляє структуру   прогнозних   та  програмних  документів
економічного і соціального розвитку,  методичні рекомендації  щодо
їх  підготовки,  відповідає  за  впровадження  в практику сучасних
технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

     здійснює організаційно-методичне  керівництво  та   координує
підготовку   прогнозів   економічного   і   соціального   розвитку
Автономної  Республіки  Крим,  областей,   районів   і   міст   на
середньостроковий  період  та  програм  економічного і соціального
розвитку Автономної Республіки Крим,  областей,  районів і міст на
короткостроковий період.

     Інші центральні органи виконавчої влади:

     беруть участь   у   розробленні   прогнозів   економічного  і
соціального розвитку  України  на  середньо-  та  короткостроковий
періоди  і  Державної програми економічного і соціального розвитку
України  на  наступний  рік,   забезпечують   виконання   завдань,
визначених  цією  програмою,  у  відповідних  галузях економіки та
сферах діяльності;

     відповідно до   визначеного   Кабінетом   Міністрів   України
переліку розробляють прогнози та програми розвитку окремих галузей
економіки.

     Стаття 18. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
                Крим, місцевих державних адміністрацій та органів
                місцевого самоврядування щодо державного
                прогнозування та розроблення програм економічного
                і соціального розвитку

     Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні
адміністрації   та  органи  місцевого  самоврядування  розробляють
прогнози економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим,  областей,  районів  і  міст  на  середньостроковий  період,
програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим,  областей,  районів  і  міст  на  короткостроковий період та
забезпечують контроль за виконанням відповідних показників програм
економічного  і  соціального  розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, районів і міст на короткостроковий період.

     Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  обласні, Київська
та  Севастопольська  міські державні адміністрації беруть участь у
розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку
України  на  середньо-  та  короткостроковий  періоди  і Державної
програми економічного і соціального розвитку України на  наступний
рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, на
відповідній території.

     Стаття 19. Відповідальність посадових осіб за порушення
                цього Закону

     Посадові особи,  винні у порушенні цього Закону, притягуються
до відповідальності відповідно до законів України.

                          Р о з д і л VI

                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. Кабінету Міністрів України:

     у тримісячний   строк   затвердити   структуру   та   порядок
державного  розроблення  прогнозних   та   програмних   документів
економічного  і  соціального  розвитку із встановленням конкретних
строків  для  районів,  областей,  Автономної  Республіки  Крим  і
загальнодержавного рівня;

     визначити перелік галузей економіки,  щодо яких розробляються
прогнози та програми їх розвитку, та відповідальних виконавців;

     у тримісячний   строк   забезпечити   підготовку   методичних
рекомендацій   розроблення  прогнозних  та  програмних  документів
економічного і соціального розвитку.


Президент України                                     Л.КУЧМА

м. Київ, 23 березня 2000 року
          N 1602-III

УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.